Potrącenie z wynagrodzenia

0
1119
wynagrodzenie

Sprawdź kiedy możesz dokonać potrącenia z wynagrodzenia i na jakich zasadach jest to możliwe? Czym różni się potrącenie z wynagrodzenia za zgodą i bez zgody pracownika? Czy przewidziane są kary? Jakie są kwoty od potrąceń? Przekonajmy się!

Przeczytaj taż: https://www.ipo.pl/potracenia-z-wynagrodzenia/

Potrącenie z wynagrodzenia pracownika

Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika jest jedynie możliwe w wyjątkowych sytuacjach. Potrącenie za jego zgodą jest możliwe jest tylko po otrzymaniu oświadczenia pisemnego.

Zacznijmy od sytuacji, kiedy brak zgody

Kiedy jesteś pracodawcą możesz zmniejszyć wypłatę tylko o niżej przedstawione należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – potrącenia mogą wynieść do trzech piątych wysokości wynagrodzenia,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – do połowy wysokości wynagrodzenia,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi – do połowy wysokości wynagrodzenia.

O jakich karach mówi Kodeksu Pracy?

Są to kary za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. Dodatkowo chodzi tu również o opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Jako pracodawca musisz uwzględnić kwoty wolne od potrąceń. Pomoże Ci w tym poniższa tabela (źródło: biznes.gov.pl):

Kwota wolna od potrąceń
świadczenia alimentacyjne brak
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania
zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi 75%
kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy 90%

 

W przypadku świadczenia pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń są proporcjonalnie zmniejszane.

Potrącenie z wynagrodzenia za zgodą pracownika

Na inne niż wymienione wyżej pracownik, musi wyrazić zgodę. Musi zrobić to na piśmie podając konkretną kwotę. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  • 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu innych należności.

Zobacz też: http://pelnakorzysci.pl/minimalne-wynagrodzenie-w-2020-roku-ile-wynosi/